TxGPPS

Peripheral T1G Input Selection
Name:
TxGPPS
Offset:
0xEA6,0xEA8,0xEAA
Reset:
Access:
Bit76543210
PORT[1:0]PIN[2:0]
AccessR/WR/WR/WR/WR/W
Reset

Bits 4:3 – PORT[1:0]: Peripheral T1G Input PORTx Selection bits

Peripheral T1G Input PORTx Selection bits

Bits 2:0 – PIN[2:0]: Peripheral T1G Input PORTx Pin Selection bits

Peripheral T1G Input PORTx Pin Selection bits