Register Summary - Power-Savings Control

Offset Name Bit Pos. 7 6 5 4 3 2 1 0

0x00

...

0x028B

Reserved                  
0x028C CPUDOZE 7:0 IDLEN DOZEN ROI DOE   DOZE[2:0]