Register Summary

Offset Name Bit Pos. 7 6 5 4 3 2 1 0
0x00 CTRLA 7:0           CKSEL    
0x01 INTENCLR 7:0               CKRDY
0x02 INTENSET 7:0               CKRDY
0x03 INTFLAG 7:0               CKRDY
0x04 CPUDIV 7:0 CPUDIV[7:0]

0x05

...

0x0F

Reserved                  
0x10 AHBMASK 7:0 NVMCTRL PAC Reserved DSU DMAC APBC APBB APBA
15:8       TRAM Reserved Reserved Reserved Reserved
23:16                
31:24                
0x14 APBAMASK 7:0 GCLK SUPC OSC32KCTRL OSCCTRL RSTC MCLK PM PAC
15:8   Reserved AC PORT FREQM EIC RTC WDT
23:16                
31:24                
0x18 APBBMASK 7:0       HMATRIXHS   NVMCTRL DSU IDAU
15:8                
23:16                
31:24                
0x1C APBCMASK 7:0 ADC TC2 TC1 TC0 SERCOM2 SERCOM1 SERCOM0 EVSYS
15:8       OPAMP CCL TRNG PTC DAC
23:16                
31:24