Register Summary

Offset Name Bit Pos. 7 6 5 4 3 2 1 0
0x00 INTENCLR 7:0           B33SRDY BOD33DET BOD33RDY
15:8         ULPVREFRDY VCORERDY   VREGRDY
23:16                
31:24                
0x04 INTENSET 7:0           B33SRDY BOD33DET BOD33RDY
15:8         ULPVREFRDY VCORERDY   VREGRDY
23:16                
31:24                
0x08 INTFLAG 7:0           B33SRDY BOD33DET BOD33RDY
15:8         ULPVREFRDY VCORERDY   VREGRDY
23:16                
31:24                
0x0C STATUS 7:0           B33SRDY BOD33DET BOD33RDY
15:8       ULPVREFRDY   VCORERDY   VREGRDY
23:16                
31:24                
0x10 BOD33 7:0   RUNSTDBY STDBYCFG ACTION[1:0] HYST ENABLE  
15:8 PSEL[3:0] VREFSEL     ACTCFG
23:16     LEVEL[5:0]
31:24                

0x14

...

0x17

Reserved                  
0x18 VREG 7:0   RUNSTDBY STDBYPL0   SEL[1:0] ENABLE  
15:8             VREFSEL LPEFF
23:16         VSVSTEP[3:0]
31:24 VSPER[7:0]
0x1C VREF 7:0 ONDEMAND RUNSTDBY       VREFOE TSEN  
15:8                
23:16         SEL[3:0]
31:24                

0x20

...

0x2B

Reserved                  
0x2C EVCTRL 7:0             BOD33DETEO  
15:8                
23:16                
31:24