Register Summary

Offset Name Bit Pos. 7 6 5 4 3 2 1 0
0x00 EVSYSROUTEA 7:0     EVOUTF EVOUTE EVOUTD EVOUTC EVOUTB EVOUTA
0x01 CCLROUTEA 7:0       LUT4 LUT3 LUT2 LUT1 LUT0
0x02 USARTROUTEA 7:0 USART3[1:0] USART2[1:0] USART1[1:0] USART0[1:0]
0x03 USARTROUTEB 7:0             USART4[1:0]
0x04 SPIROUTEA 7:0         SPI1[1:0] SPI0[1:0]
0x05 TWIROUTEA 7:0         TWI1[1:0] TWI0[1:0]
0x06 TCAROUTEA 7:0     TCA1[2:0] TCA0[2:0]
0x07 TCBROUTEA 7:0         TCB3 TCB2 TCB1 TCB0
0x08 TCDROUTEA 7:0           TCD0[2:0]
0x09 ACROUTEA 7:0           AC2 AC1 AC0
0x0A ZCDROUTEA 7:0             ZCD1 ZCD0